Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KOLONOWSKIEM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

          Na podstawie art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz   list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolonowskiem na rok szkolny 2021/2022  zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie http://bip.ppnr1.kolonowskie.pl/ oraz w siedzibie placówki,  zgodnie z harmonogramem:

           9 kwietnia 2021 r. – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

         16 kwietnia 2021 r. – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

 

LISTY  KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH:  
 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych  w terminie od 12 do 14 kwietnia 2021 r. potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia: 

DOCZałącznik Nr 10 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.doc (25,50KB)                      PDFZałącznik Nr 10 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2021.pdf (241,07KB)
 

Oświadczenie składa się w zaklejonej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata w siedzibie przedszkola.

LISTY  KANDYDATÓW  PRZYJĘTYCH  I  NIEPRZYJĘTYCH:   
 

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:  art. 158 ust. 6 - 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020, poz.910  z późn. zm)

 

Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Kolonowskiego o  nieprzyjęciu dzieci do przedszkola.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425)